Wstęp:

Niniejszy Regulamin  i Polityka Prywatności zostały sporządzone na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  i określają zasady panujące  pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi osobami korzystającymi z portalu slawinscy.pl.  Korzystając z serwisu slawinscy.pl lub uzyskując do niego dostęp, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin i politykę prywatności i tym samym oświadcza, iż zapoznał się z nimi w całości.

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności należący do zarządzających serwisem slawinscy.pl.

Portal pod nazwą slawinscy.pl  jest własnością firmy Biuro Rachunkowe SŁAWIŃSCY Agata Sławińska  z siedzibą w Kielcach przy ul. Stefana Okrzei 63 lok. 3, Nip: PL 959-005-71-57,  Regon: 290831029

Użytkownikiem portalu slawinscy.pl jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. 

Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Nazwa Portalu, logo, koncepcja, szata graficzna, znaki towarowe oraz baza danych użytkowników stanowią własność intelektualną i są prawnie zastrzeżone i nie mogą być kopiowane, używane, publikowane, sprzedawane bez wcześniejszej  pisemnej zgody właściciela portalu slawinscy.pl.

Najważniejsze definicje:

Konto - strona portalu, która jest udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i inne elementy związane z użytkowaniem portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Biuro Rachunkowe Sławińscy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały umieszczane w portalu, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne konto na portalu i posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

Nazwa Profilu - własna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.

Baza Profilów - zbiór danych lub danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników.

Moderator – pracownik serwisu posiadający uprawnienia do zmiany lub usuwania danych wprowadzonych przez Użytkownika.

Prywatna wiadomość – rodzaj elektronicznej wiadomości tekstowej wysyłanej  przez Użytkownika do innego Użytkownika.

Spam - wiadomości przesyłane w ramach Serwisu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził zgody.

Komentarz – informacja tekstowa wyrażająca opinię Użytkownika.

Ogólne warunki korzystania z serwisu oraz odpowiedzialność:

Użytkownikiem portalu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu i Politykę Prywatności w całości.

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto przypisane do jednego adresu e-mail.

Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

Portal w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w portalu  materiałów oraz wysyłanych wiadomości pomiędzy użytkownikami. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Administrator  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników portalu poprzez ich wskazanie. 

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo lub usunięte. Blokada lub usunięcie może być zastosowane do wszystkich Kont Użytkownika.

Firma Biuro Rachunkowe Sławińscy rezerwuje sobie prawo do używania  wszystkich materiałów zamieszczanych przez użytkowników w miejscach ogólnie dostępnych na stronie, w tym także używanie bez ograniczeń w celach reklamy. 

Nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy zawsze będzie bezpłatne.

Biuro Rachunkowe Sławińscy nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.

Nie ponosimy odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

Właściciel portalu slawinscy.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet. 

Ochrona prywatności i praw autorskich:

Korzystając z Usług, użytkownik akceptuje, że Biuro Rachunkowe Sławińscy  może używać tych danych zgodnie ze swoją Polityką prywatności.

Reagujemy w przypadku naruszeniu praw autorskich i usuwamy konta osób, które dopuściły się wielokrotnych naruszeń. 

Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w tych materiałach.

Administrator ma prawo do usunięcia dowolnego materiału bez podania przyczyny.

Działania niezgodne z prawem:

Platformy slawinscy.pl  nie wolno używać do prowadzenia działań niezgodnych z prawem ani promowania niebezpiecznych lub niezgodnego z prawem zachowania.

Nie wolno przesyłać wirusów, złośliwego oprogramowania ani żadnego innego złośliwego lub szkodliwego kodu. Nie wolno rozpowszechniać treści powodujących szkody lub zakłócenia w działaniu sieci, serwerów albo lub innych firm.

Kategorycznie portal slawinscy.pl zabrania rozpowszechniania  treści szerzących nienawiść albo nawołujących do przemocy wobec grup wyróżniających się ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana bądź orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Nie wolno rozpowszechniać danych osobowych ani informacji poufnych innych osób bez ich zgody. Dotyczy to m.in. numerów kart kredytowych, numerów PESEL i haseł do kont.

Nie wolno korzystać z konta innego użytkownika bez jego zgody. 

Zabrania się rozpowszechniać treści przedstawiających wykorzystywanie dzieci, takich jak pornografia dziecięca ani treści przedstawiających dzieci jako obiekty seksualne.

Nie wolno rozpowszechniać spamu, w tym niepożądanych materiałów promocyjnych i reklamowych oraz treści niechcianych lub rozsyłanych masowo.

Nie wolno rozpowszechniać treści przedstawiających nagość i czynności seksualne ani innych materiałów o charakterze pornograficznym. Nie wolno kierować użytkowników do płatnych witryn pornograficznych.

Nie wolno grozić innym użytkownikom ani im dokuczać.

Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

Portalu nie wolno używać do podszywania się pod inne osoby.

Zgłaszanie potencjalnych problemów, naruszeń oraz reklamacji:

W przypadku znalezienia materiału lub użytkownika naruszającego  zasady funkcjonowania slawinscy.pl prosimy o zgłoszenie ich  administracji  przy użyciu linku „KONTAKT”

Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych jednostkom trzecimi bez Twojej wyraźniej zgody. 

Możemy jednak udostępnić Twoje dane osobowe w wypadku  nielegalnego użycia strony lub kiedy otrzymamy polecenia od organów uprawnionych.

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu portalu  mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenia reklamacyjne które będą rozpatrywane przez administratora w możliwie jak najszybszym okresie czasu. 

Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, w przypadku gdy użytkownik nie zapoznał się z pełnym regulaminem lub problem wynikł z powodu nieznajomości prawa. 

Bezpieczeństwo:

Dołożymy wszelkich starań, aby portal slawinscy.pl był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby zadbać o takie bezpieczeństwo  potrzebujemy pomocy użytkownika, w tym przestrzegania przez niego wszelkich postanowień regulaminu oraz powiadomienia nas o osobach  łamiących przepisy regulaminu.

Przepisy przejściowe i końcowe

Biuro Rachunkowe Sławińscy zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności w każdej chwili z ważnych przyczyn bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom.

Copyright © 2011 Biuro Rachunkowe Sławińscy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2012 PDOSTUDIO. Strony internetowe Kielce.